Wnioski

ZAŚWIADCZENIE O LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI NA OBSZARZE REWITALIZACJI

Na podstawie UCHWAŁY NR XXV/313/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza ustanowiono prawo pierwokupu na rzecz Miasta Kalisza wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji Miasta Kalisza, ograniczony jest: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Warszawską, ul. Winiarską, ul. Ciepłą, granicą północno-zachodnią działki nr ewid. 2/20 (obręb 033 Tyniec) usytuowaną na terenie Stadionu Miejskiego, Kanałem Bernardyńskim, rzeką Prosną, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, ul. Harcerską, ul. Poznańską oraz Al. Wojska Polskiego.

Zgodnie z Uchwałą NR XXV/313/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza oraz art. 109 ust. 1 pkt 4a Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65) sprzedaż nieruchomości wybranemu kontrahentowi może nastąpić pod warunkiem, że Miasto Kalisz nie skorzysta z prawa pierwokupu.

W celu uzyskania zaświadczenia czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji należy wypełnić załączony wniosek i złożyć go:
– w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Biurze Rewitalizacji, Główny Rynek 20, Ratusz, Parter, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;
– lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kaliszu, Biuro Rewitalizacji, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz.

Wydanie niniejszego zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej w myśl art. 2 ust 1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W sprawie pytań prosimy o kontakt z Biurem Rewitalizacji pod nr tel. (62) 7654 368 lub mailowo: rewitalizacja@um.kalisz.pl

wniosek do pobrania

Poniżej możesz sprawdzić czy Twoja nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji.