Komitet Rewitalizacji

Głównym zadaniem Komitetu jest wspieranie działań Prezydenta Miasta Kalisza na obszarze rewitalizacji, stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kalisza.

Posiedzenia
  1. Posiedzenie I – 20.01.2017 godz. 17:00 Protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu
  2. Posiedzenie II – 23.03.2017 godz. 17:00 Protokół z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
  3. Posiedzenie III – 22.06.2017 godz. 17:00 Protokół z III posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza , załącznik nr 1 do Protokołuzałącznik nr 2 do Protokołu
  4. Posiedzenie IV – 05.10.2017 godz. 17:00 Protokół z IV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu,  załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu, załącznik nr 4 do Protokołu
  5. Posiedzenie V – 07.12.2017 godz. 17:00 Protokół z V posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu,  załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu, załącznik nr 4 do Protokołu
  6. Posiedzenie VI – 08.02.2018 godz. 16.30 Protokół z VI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu
  7. Posiedzenie VII – 12.04.2018 godz. 16.30 Protokół z VII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu
  8. Posiedzenie VIII – 20.09.2018 godz. 16.30 Protokół z VIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu
  9. Posiedzenie IX – 06.12.2018 godz. 18.00 Protokół z IX posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu
  10. Posiedzenie X – 21.02.2019 godz. 17.00, Protokół z X posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu
  11. Posiedzenie XI – 16.04.2019 godz. 16.00, Protokół z XI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu
Stanowiska
 1. Stanowisko 1/2017 – dotyczy przeprowadzania postępowań konkursowych lub przetargowych przy projektowaniu i kreacji przestrzeni publicznej dla obszaru rewitalizacji, Odpowiedź, 
 2. Stanowisko 2/2017 – dotyczy formy i regulaminu konkursów organizowanych przez Urząd Miejski, Odpowiedź, Odpowiedź z Urzędu Zamówień Publicznych
 3. Stanowisko 3/2017 – dotyczy wprowadzania do zakresu zadań Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Kaliszu, Odpowiedź 
 4. Stanowisko 4/2017 – dotyczy umieszczenia muralu na budynku przy ul. Ciasnej 12, Odpowiedź
 5. Stanowisko 5/2017 – dotyczy usprawnienia działań technicznych przy sporządzaniu GPR, Odpowiedź
 6. Stanowisko 6/2017 – dotyczy rezygnacji z trwałej zabudowy Złotego Rogu, Odpowiedź
 7. Stanowisko 7/2017 – dotyczy zakupu budynku banku Gospodarstwa Krajowego od Skarbu Państwa, Odpowiedź
 8. Stanowisko 8/2017 – dotyczy przyjęcia uwag do GPR oraz podjęcia działań związanych z procesem rewitalizacji, Odpowiedź
 9. Stanowisko 9/2017 – dotyczy uznania roli transportu publicznego za kluczową w procesie rewitalizacji, Odpowiedź
 10. Stanowisko 10/2017 – dotyczy unowocześnienia systemu ogrzewania budynków, Odpowiedź
 11. Stanowisko 11/2017 – dotyczy wypracowania narzędzi zwiększających udział interesariuszy w procesie rewitalizacji, Odpowiedź
 12. Stanowisko 12/2017 – dotyczy uwzględnienia w GPR działań aktywizujących zawodowo mieszkańców obszaru rewitalizacji, Odpowiedź
 13. Stanowisko 13/2017 – dotyczy ujęcia w GPR działań zmierzających do uznania przez Prezydenta RP historycznego układu urbanistycznego Kalisz za Pomnik Historii, Odpowiedź, Odpowiedź po analizie formalno-prawnej
 14. Stanowisko 14/2017 – dotyczy zakrycia znaleziska archeologicznego na płycie Rynku, Odpowiedź, Opinia Jolanty Goszczyńskiej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 15. Stanowisko 15/2017 – dotyczy zaopiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza 2018 r, Odpowiedź
 16. Stanowisko 16/2017 – dotyczy zaopiniowania projektu uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, Odpowiedź
 17. Stanowisko 17/2017 – dotyczy zachowania,odnowienia i stosownego wyeksponowania dwóch przedwojennych reklam znajdujących się na budynkach mieszkalnych przy ulicy Ciasnej pod numerami 3 i 5, Odpowiedź
 18. Stanowisko 18/2017 – dotyczy opracowania, a następnie wprowadzenia standardów remontu kamienic położonych w obszarze rewitalizacji, będących własnością Miasta Kalisza, Odpowiedź
 19. Stanowisko 1/2018 – dotyczy spowodowania przyspieszenia zwołania sesji Rady Miejskiej Kalisza przed dniem 8 marca 2018 roku,
 20. Stanowisko 2/2018 – dotyczy pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, Odpowiedź
 21. Stanowisko 3/2018 – dotyczy przesunięcia realizacji inwestycji  „Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego” na okres powakacyjny, Odpowiedź
 22. Stanowisko 4/2018 – dotyczy zaopiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza 2019 r., Odpowiedź
 23. Stanowisko 5/2018 – rekomendacja przeprowadzania postępowań konkursowych lub przetargowych przy projektowaniu i kreacji przestrzeni publicznej dla obszaru rewitalizacji, Odpowiedź
 24. Stanowisko 6/2018 – dotyczy wskazania przedstawicieli do Komisji rozpatrującej wnioski o dotacje dla SSR, Odpowiedź
 25. Stanowisko 7/2018 – dotyczy podjęcia przez Miasto działań zmierzających do ograniczania używania środków pirotechnicznych podczas imprez organizowanych przez Miasto, Odpowiedź
 26. Stanowiska od 1 do 13/2019 – przyjęte podczas X Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
Skład Komitetu

Skład Komitetu Rewitalizacji:

1) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu, jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza oraz gminnych osób prawnych z udziałami Miasta Kalisza:

a) Izabela Grześkiewicz

b) Katarzyna Fluder

2) radni Rady Miejskiej Kalisza:

a) Dariusz Grodziński

b) Tadeusz Skarżyński,

3) przedstawiciele rad osiedlowych:

a) Halina Marcinkowska

b) Aleksander Szal

4) przedstawicielka organów władzy publicznej oraz podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa lub administracji rządowej:

– Izabela Rącka

5) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:

–  Maciej Błachowicz

6) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą:

– Łukasz Janowski

7) przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego:

a) Radosław Piękny

8) przedstawiciele mieszkańców z obszaru rewitalizacji:

a) Iwona Cieślak

b) Zuzanna Ficner

c) Katarzyna Górcewicz

d) Krzysztof Majchrzak

9) przedstawiciele mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji:

a) Sylwia Antoszczyk

b) Adam Plichta.