Komitet Rewitalizacji

Głównym zadaniem Komitetu jest wspieranie działań Prezydenta Miasta Kalisza na obszarze rewitalizacji, stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kalisza.

Stanowiska
 1. Stanowisko 1/2017 – dotyczy przeprowadzania postępowań konkursowych lub przetargowych przy projektowaniu i kreacji przestrzeni publicznej dla obszaru rewitalizacji, Odpowiedź, 
 2. Stanowisko 2/2017 – dotyczy formy i regulaminu konkursów organizowanych przez Urząd Miejski, Odpowiedź, Odpowiedź z Urzędu Zamówień Publicznych
 3. Stanowisko 3/2017 – dotyczy wprowadzania do zakresu zadań Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Kaliszu, Odpowiedź 
 4. Stanowisko 4/2017 – dotyczy umieszczenia muralu na budynku przy ul. Ciasnej 12, Odpowiedź
 5. Stanowisko 5/2017 – dotyczy usprawnienia działań technicznych przy sporządzaniu GPR, Odpowiedź
 6. Stanowisko 6/2017 – dotyczy rezygnacji z trwałej zabudowy Złotego Rogu, Odpowiedź
 7. Stanowisko 7/2017 – dotyczy zakupu budynku banku Gospodarstwa Krajowego od Skarbu Państwa, Odpowiedź
 8. Stanowisko 8/2017 – dotyczy przyjęcia uwag do GPR oraz podjęcia działań związanych z procesem rewitalizacji, Odpowiedź
 9. Stanowisko 9/2017 – dotyczy uznania roli transportu publicznego za kluczową w procesie rewitalizacji, Odpowiedź
 10. Stanowisko 10/2017 – dotyczy unowocześnienia systemu ogrzewania budynków, Odpowiedź
 11. Stanowisko 11/2017 – dotyczy wypracowania narzędzi zwiększających udział interesariuszy w procesie rewitalizacji, Odpowiedź
 12. Stanowisko 12/2017 – dotyczy uwzględnienia w GPR działań aktywizujących zawodowo mieszkańców obszaru rewitalizacji, Odpowiedź
 13. Stanowisko 13/2017 – dotyczy ujęcia w GPR działań zmierzających do uznania przez Prezydenta RP historycznego układu urbanistycznego Kalisz za Pomnik Historii, Odpowiedź, Odpowiedź po analizie formalno-prawnej
 14. Stanowisko 14/2017 – dotyczy zakrycia znaleziska archeologicznego na płycie Rynku, Odpowiedź, Opinia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 15. Stanowisko 15/2017 – dotyczy zaopiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza 2018 r, Odpowiedź
 16. Stanowisko 16/2017 – dotyczy zaopiniowania projektu uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, Odpowiedź
 17. Stanowisko 17/2017 – dotyczy zachowania,odnowienia i stosownego wyeksponowania dwóch przedwojennych reklam znajdujących się na budynkach mieszkalnych przy ulicy Ciasnej pod numerami 3 i 5, Odpowiedź
 18. Stanowisko 18/2017 – dotyczy opracowania, a następnie wprowadzenia standardów remontu kamienic położonych w obszarze rewitalizacji, będących własnością Miasta Kalisza, Odpowiedź
 19. Stanowisko 1/2018 – dotyczy spowodowania przyspieszenia zwołania sesji Rady Miejskiej Kalisza przed dniem 8 marca 2018 roku,
 20. Stanowisko 2/2018 – dotyczy pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, Odpowiedź
 21. Stanowisko 3/2018 – dotyczy przesunięcia realizacji inwestycji  „Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego” na okres powakacyjny, Odpowiedź
 22. Stanowisko 4/2018 – dotyczy zaopiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza 2019 r., Odpowiedź 
Skład Komitetu

Skład Komitetu Rewitalizacji:

1) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu, jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza oraz gminnych osób prawnych z udziałami Miasta Kalisza:

a) Izabela Grześkiewicz

b) Katarzyna Fluder

2) radni Rady Miejskiej Kalisza:

a) Dariusz Grodziński

b) Tadeusz Skarżyński,

3) przedstawiciele rad osiedlowych:

a) Halina Marcinkowska

b) Aleksander Szal

4) przedstawicielka organów władzy publicznej oraz podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa lub administracji rządowej:

– Izabela Rącka

5) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:

–  Maciej Błachowicz

6) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą:

– Łukasz Janowski

7) przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego:

a) Radosław Piękny

8) przedstawiciele mieszkańców z obszaru rewitalizacji:

a) Iwona Cieślak

b) Zuzanna Ficner

c) Katarzyna Górcewicz

d) Krzysztof Majchrzak

9) przedstawiciele mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji:

a) Sylwia Antoszczyk

b) Adam Plichta.