Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji to podstawowy dokument, na podstawie którego Miasto Kalisz będzie prowadzić działania rewitalizacyjne w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. Jest to dokument, który powstaje w sposób silnie partycypacyjny.

Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji krok po kroku przedstawia Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. Zgodnie z Ustawą Biuro Rewitalizacji określiło wewnętrzny harmonogram sporządzenia GPR, który przedstawiono poniżej.

Podsumowanie kolejnych etapów uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji

 1. Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 2. Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 3. Uchwała nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza.
 4. Uchwała nr  XXVI/319/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
 5. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji, Raport z badań ilościowych i jakościowych.
 6. Katalog pomysłów zgłoszonych w ramach naboru przedsięwzięć.
 7. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.
 8. Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji.
 9. Informacja podsumowująca z przebiegu konsultacji społecznych projektu Gminnego programu rewitalizacji.
 10. Zebranie opinii jednostek. Opinia Komitetu Rewitalizacji.
 11. Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Dokumenty opracowane na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji

 1. Ekspertyza w zakresie rozwiązań transportowych na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza.
 2. Ekspertyza w zakresie opłacalności rozwiązań dotyczących infrastruktury ciepłowniczej (systemu ogrzewania) na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza.
 3. Raport podsumowujący wyniki badań jakościowych i ilościowych obszaru rewitalizacji Kalisza.