Miejscowy Plan Rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze

Informacje ogólne
Miejscowy plan rewitalizacji jest szczególną formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach miejscowego planu rewitalizacji, poza elementami typowymi dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, można ująć również:

 • zasady kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej zabudowy z istniejącą,
 • ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji budynków,
 • szczegółowe ustalenia związane z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenów przestrzeni publicznych (w tym dotyczące urządzenia i sytuowania zieleni, koncepcji organizacji ruchu na drogach publicznych i przekrojów ulic),
 • maksymalną powierzchnię sprzedaży dla obiektów handlowych (w tym ich rozmieszczenie i maksymalną liczbę),
 • zakazy i ograniczenia działalności handlowej lub usługowej,
 • zakres niezbędnej do wybudowania infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali, jeśli organy gminy zamierzają wykorzystać instytucję umowy urbanistycznej.

Poszczególne zakres zależy jednak od potrzeb konkretnego miejsca.

Obszar opracowania

Obszar opracowania ograniczony jest ulicami: Aleja Wojska Polskiego, Harcerska, Poznańska, Mikołaja Kopernika i Wojciecha Jabłkowskiego.

Harmonogram opracowania Miejscowego planu rewitalizacji
Konsultacje społeczne – 08.07.2019 – 29.10.2019 r.
Konsultacje społeczne

Konsultacje są finansowane w ramach projektu Nr POWR.02.19.00-00 KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 8 lipca 2019 r. do 29 października 2019 r. w następujących formach:

 • zbierania wniosków do planu poprzez geoankietę, która zostanie udostępniona w dniach 8 lipca – 31 sierpnia 2019 r. Odnośnik do geoankiety zostanie podany na stronie www.rewitalizacjakalisz.pl,
 • otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami, które odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1,
 • spaceru badawczego po obszarze objętym zakresem opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze, który odbędzie się w dniu 3 września 2019 r. (wtorek) w godzinach 17:00-19:00. Zbiórka osób zainteresowanych przy budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1,
 • otwartego spotkania podsumowującego część diagnostyczną, które odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1,
 • warsztatu projektowego z wykorzystaniem map oraz makiety, który odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) w godzinach 17:00-20:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1.
 • otwartego spotkania podsumowującego przeprowadzone konsultacje, które odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1.

Wszelkie informacje na temat konsultacji można uzyskać:

 1. bezpośrednio w Biurze Rewitalizacji – znajdującym się w ratuszu przy Głównym Rynku 20 (parter, pokój nr 11), w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza tj. od godziny 7:30 do godziny 15:30,
 2. telefonicznie pod numerem (62) 765 43 68 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza tj. od godziny 7:30 do godziny 15:30
 3. poprzez e-mail: rewitalizacja@um.kalisz.pl.

Złóż wniosek do planu! Do 31 sierpnia można złożyć wniosek do miejscowego planu rewitalizacji.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza, pok. 11, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@um.kalisz.pl, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Wnioski można również składać za pomocą geoankiety, która dostępna jest na stronie internetowej http://sip.gison.pl/kalisz_konsultacje