Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania geoankiety

Miasto Kalisz zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie do 30 tys. euro), zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie oprogramowania typu GIS (geoankiety).

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania typu GIS (geoankiety) umożliwiającego przeprowadzenie konsultacji społecznych prowadzonych w ramach sporządzania Miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego-Podgórze” (tj. obszaru ograniczonego ulicami: Kopernika, Jabłkowskiego, al. Wojska Polskiego, Poznańską, Harcerską) wraz z opracowaniem raportu podsumowującego z tej części konsultacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostarczenie (za dostarczenie oprogramowania rozumie się udostępnienie do publicznego użytku) oraz utrzymanie na czas trwania konsultacji społecznych aplikacji webowej opartej na GIS umożliwiającej wypełnianie przez mieszkańców geoankiety na podstawie pytań przygotowanych przez Zamawiającego,
2) analiza danych zebranych w ramach geoankiety,
3) wyspecyfikowanie wniosków oraz zaleceń projektowych do opracowania Miejscowego planu rewitalizacji w postaci raportu podsumowującego z tej formy konsultacji.
Wszystkie pozostałe cechy przedmiotu umowy muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym.

Termin realizacji zamówienia:
1) geoankieta oparta na dostarczonym oprogramowaniu powinna być aktywna minimalnie w dniach od 8 lipca do 31 sierpnia 2019 r.
2) raport podsumowujący to narzędzie konsultacyjne oraz zawierający wnioski i zalecenia do projektowania powinien zostać przedstawiony w terminie do dnia 10 września 2019 r.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.