Zapytanie ofertowe dot. wykonania makiety obszaru Jabłkowskiego-Podgórze

Miasto Kalisz, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie do 30 tys. euro), zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie makiety urbanistycznej rejonu ulic Jabłkowskiego-Podgórze na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych Miejscowego Planu Rewitalizacji.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie makiety urbanistycznej rejonu ulic Jabłkowskiego- Podgórze (ograniczonym ulicami: Kopernika, Jabłkowskiego, al. Wojska Polskiego, Harcerską). Makieta obszaru jest niezbędna do przeprowadzenia spotkań i warsztatów z mieszkańcami
uczestniczącymi w konsultacjach społecznych organizowanych w ramach przygotowania Miejscowego Planu Rewitalizacji. Powierzchnia obszaru: 5,66 ha, przybliżona liczba budynków: 196.

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do dnia 19 lipca 2019 r.

Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej nazwą postępowania: „Wykonanie makiety urbanistycznej Jabłkowskiego-Podgórze” należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Miasta Kalisza, Biuro Rewitalizacji, Wydział Rozwoju Miasta, Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz (pokój nr 11 na parterze) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019 roku.

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym oraz w Informacji dla wykonawców.