Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach – marszałek ogłosił konkurs

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. przeznaczy na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1 702 000 złotych.

O dotację może ubiegać się podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku położonego lub znajdującego się na obszarze województwa wielkopolskiego. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace lub roboty przy zabytku dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe. Dotacja może zostać udzielona do 70% ogółu nakładów na prace lub roboty. W uzasadnionych przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub gdy wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, a także w sytuacji, gdy konieczne jest niezwłoczne podjęcie prac lub robót, może być udzielona dotacja do 100% nakładów.

Podstawą ubiegania się o dotację jest prawidłowo złożony wniosek wraz z kompletem załączników. Po przyznaniu dotacji Województwo Wielkopolskie zawiera umowę z beneficjentem, który zobowiązany jest wykonać dotowane prace i roboty w 2019 r.

Wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami można składać w terminie od 30 stycznia 2019 roku do 1 marca 2019 r., osobiście w Sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 (pokój 333) lub w Punkcie Kancelaryjnym na parterze Urzędu Marszałkowskiego w godzinach pracy urzędu, tj. pn.-pt. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznaniu. O przyjęciu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dot. zakresu dotacji, zasad przyznawania dotacji, wymaganych załączników oraz wzór wniosku dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.