Do 30 listopada czekamy na wnioski o udzielenie dotacji

Jeszcze do 30 listopada istnieje możliwość złożenia wniosku o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Zakres prac możliwych do dofinansowania w ramach dotacji celowej określony został w art.77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac.

Dla Wnioskodawców pomocny okaże się na pewno Poradnik, który odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące dotacji.

Wzory dokumentów:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji.
  2. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót lub prac.
  3. Harmonogram i kosztorys przewidywanych robót lub prac.
  4. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na roboty lub prace objęte wnioskiem o udzielenie dotacji / informacja o ubieganiu się o takie środki w innych organach mogących udzielić dotacji.
  5. Oświadczenie obejmujące wykaz robót lub prac wykonanych przy nieruchomości w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
  6. Zgoda współwłaścicieli / współużytkowników wieczystych na ubieganie się o dotację z budżetu Miasta Kalisza i przeprowadzenie robót lub prac.
  7. Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 poz. 362).
  8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.