Otwarte spotkanie informacyjne w ramach konsultacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji

We wtorek 24 kwietnia 2018 roku w Sali Recepcyjnej Ratusza odbyło się otwarte spotkanie informacyjne w ramach konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Pan Grzegorz Sapiński, który przedstawił dotychczasowe doświadczenia Miasta w programowaniu i prowadzeniu procesu rewitalizacji. Następnie pracownicy Biura Rewitalizacji przedstawili instrumenty, które mogą być stosowane po ustanowieniu specjalnej strefy Rewitalizacji:

  • społeczne budownictwo czynszowe – jako cel publiczny,
  • przepisy dot. praw lokatorskich,
  • prawo pierwokupu,
  • zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
  • specjalny tryb udzielania zamówień publicznych,
  • opłata adiacencka,
  • bonifikata przy sprzedaży nieruchomości,
  • gospodarowanie nieruchomością we współwłasności,
  • dotacje dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Szczegółowo opisano również projekt szczegółowych zasad udzielania dotacji właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości w wysokości do 50% nakładów na przeprowadzenie prac budowlanych lub prac i robót konserwatorskich. Po zakończeniu prezentacji przeprowadzono dyskusję nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Szczegółowy protokół ze spotkania zostanie opublikowany wkrótce.

Specjalną Strefę Rewitalizacji ustanawia się w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na okres nie dłuższy niż 10 lat, bez możliwości przedłużenia. Strefa swoim zasięgiem obejmie cały obszar rewitalizacji, czyli obszar ograniczony: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Warszawską, ul. Winiarską, ul. Ciepłą, granicą północno-zachodnią działki nr ewid. 2/20 (obręb 033 Tyniec) usytuowaną na terenie Stadionu Miejskiego, Kanałem Bernardyńskim, rzeką Prosną, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, ul. Harcerską, ul. Poznańską oraz Al. Wojska Polskiego. Jest to kolejny, po wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji, etap programowania procesu rewitalizacji w Kaliszu.

Z prezentacją przedstawianą na spotkaniu można zapoznać się TUTAJ.