Zaangażuj mieszkańców w działania i zdobądź dofinansowanie

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji.

Realizacja zadania ma na celu zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej, innych mieszkańców z obszaru rewitalizacji (Śródmieście i okolice), wsparcie inicjatyw
oddolnych mieszkańców, wspólną z mieszkańcami realizację działań. Realizacja projektów powinna aktywizować lokalną społeczność (szczególnie w odniesieniu do jej potrzeb i problemów
zdiagnozowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza), wspierać współpracę, współdziałanie mieszkańców i prowadzić do mierzalnych rezultatów.
Maksymalna kwota przeznaczona na realizację jednego projektu wynosi 5.000,00 zł. Oferent może ubiegać się o realizację maksymalnie dwóch projektów.

Szczegółowe informacje

Oferty można składać do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30 w Biurze Rewitalizacji, Główny Rynek 20.