Dzieje się na Rozmarku oraz Wyjdź na podwórko – konkursy dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych: „Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno –  kulturalnych dla mieszkańców” oraz „Wyjdź na podwórko – realizacja działań społeczno-kulturalnych na podwórkach zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji”.

Proponowany zakres działań:

Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców”:
Realizacja na skwerze Rozmarek działań społeczno-kulturalnych integrujących społeczność lokalną i aktywizujących mieszkańców,takich jak: warsztaty, pikniki, wystawy, koncerty, prelekcje, dyskusje,skierowanych do różnych grup wiekowych (w tym również działania międzypokoleniowe). Działania powinny być organizowane w okresie wakacyjnym (czerwiec-wrzesień). Zadanie obejmuje również promocję tych wydarzeń.

„Wyjdź na podwórko – realizacja działań społeczno-kulturalnych na podwórkach zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji”:
Realizacja zadania ma na celu wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców, poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń oraz integrację społeczności lokalnej. Zadanie zakłada realizację działań społeczno-kulturalnych na minimum dwóch wybranych podwórkach zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. Zakres działań obejmuje:
1) spotkania z mieszkańcami w celu ustalenia problemów i potrzeb mieszkańców;
2) przeprowadzenie działań animacyjnych, artystycznych dla różnych grup wiekowych (np. koncertów, wystaw) i ewentualnie interwencji w przestrzeń podwórka (np. zieleń, elementy małej architektury);
3) przygotowanie raportu ewaluacyjnego.

Szczegółowe informacje

Oferty można składać do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30 w Biurze Rewitalizacji, Główny Rynek 20.