„Kalisz-kurs na rewitalizację” kolejny etap za nami

Miasto Kalisz zrealizowało kolejny krok w drodze do ożywienia obszaru rewitalizacji – złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. Kalisz – Kurs na rewitalizację w ramach WRPO 2014+. Całkowita wartość projektu to 14.430.118,35 zł, z czego 9.972.033,00 zł to wnioskowana kwota dofinansowania.
W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące zadania:

  1. Utworzenie woonerfu: przebudowa ul. Śródmiejskiej i przebudowa ul. Zamkowej.
  2. Przebudowa ul. Piskorzewskiej.
  3. Rewaloryzacja Plant Miejskich.
  4. Utworzenie Centrum Aktywności Mieszkańców, w ramach którego planowana jest:
    • przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Babina 1 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarzadowych.
    • przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 2a na potrzeby Akcelerator Kultury.
    • przebudowa i adaptacja lokali przy ul. Podgórze 2-4 na Dom Sąsiedzki w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców.

Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji problemy. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia trwałych efektów rewitalizacyjnych oraz realizacji celów sformułowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Jednym z najpoważniejszych problemów występujących na obszarze rewitalizacji jest postępujący proces depopulacji, którego tempo należy ocenić jako niepokojąco szybkie (10% na przestrzeni 5 lat). Przyczyną tego zjawiska z pewnością mogą być uciążliwe warunki zamieszkania na obszarze rewitalizacji, związane ze złym stanem technicznym zabudowy, niskim standardem mieszkań, hałasem, słabą jakością powietrza atmosferycznego, wzmożonym ruchem samochodowym, czy niewystarczającą liczbą urządzonych i zadbanych przestrzeni publicznych. Postępujący proces depopulacji prowadzi do zwiększenia natężenia występowania problemów społecznych takich jak: ubóstwo, bezrobocie, niska aktywność społeczna, niezadowalające wyniki w nauce, brak przedsiębiorczości itp. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że z obszaru rewitalizacji wyprowadzają się przede wszystkim osoby młode, często dopiero planujące założenie rodziny, wykształcone, przedsiębiorcze i zaradne życiowo, a zostają mieszkańcy, którzy ze względu na sytuację życiową czy aspiracje nie chcą lub nie mogą przeprowadzić się w inne miejsce. Innym z istotnych problemów obszaru jest również niski poziom aktywności mieszkańców. Przejawem niewielkiej aktywności społecznej mieszkańców jest między innymi fakt, że trudno zaangażować ich w różnego rodzaju działania na rzecz społeczności lokalnej, m.in. działalność organizacji pozarządowych.

Poprzez działania inwestycyjne planuje się stworzenie infrastruktury odpowiadającej potrzebom mieszkańców oraz zwiększającej integrację społeczną i aktywność mieszkańców, również tę zawodową.

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2019-2020.